Badania ilościowe i jakościowe

Badania ilościowe i jakościowe w polityce

Przygotowanie oraz prowadzenia kampanii wspierane jest przez badania. Głównym celem jest zdobycie informacji czego oczekują wyborcy bądź uzyskanie opinii na temat partii, danego polityka, programu wyborczego oraz konkurencji. Agencje zajmujące się badaniami opinii publicznej wykorzystują metody jakościowe oraz ilościowe.

Badania ilościowe

Celem badań ilościowych jest zdobycie wiedzy odnośnie liczby respondentów opowiadającym się za danym stanowiskiem. Główna cechą badań ilościowych jest uzyskanie konkretnych danych liczbowych. Przykładowo: proszę określić swoje zadowolenie z obecnego rządu: a) bardzo zadowolony, b) zadowolony, c) ani zadowolony, ani niezadowolony, d) niezadowolony, e) bardzo niezadowolony.

Tego typu badania stosowane są zazwyczaj w ocenie wizerunku danego polityka. Celem jest zbadanie poparcia dla kandydata oraz monitorowanie zmian popracia. Badania ilościowe pozwalają określić strukturę elektoratu – kim są, co myślą, czego oczekują – a także jakie działania należy podjąć, aby zdobyć dodatkowe głosy.

Według licznych głosów specjalistów badania ilościowe należy wykonać trzy miesiące przed rozpoczęciem kampanii. To właśnie informacje z nich płynące są podstawą do opracowania planu działania. Kolejne badania zaleca się przeprowadzić na około 1-2 miesięcy przed kampanią wyborczą, a następne w trakcie jej trwania.

Techniki badań ilościowych

  1. Kwestionariusze (PAPI) – ankieter przeprowadza wywiad zaznaczając uzyskane odpowiedzi. Zaletą jest możliwość wyjaśnienia sedna zawiłych pytań dla respondenta, a tym samym uzyskanie pełnych i wiarygodnych odpowiedzi.
  2. Komputerowo z asystentem (CAPI) – podobnie jak wcześniej, jednak papierowy kwestionariusz zostaje zastąpiony tabletem, laptopem bądź innym urządzeniem przenośnym. Atutem tego rozwiązania jest możliwość kontroli pracy ankietera oraz przedstawianie respondentom treści multimedialnych.
  3. Komputerowo samodzielnie (CASI oraz CAWI) – ankieta wypełniania samodzielnie przez respondenta z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci internetowej. Zaletą jest większe poczucie anonimowości oraz zbieranie danych bez udziału ankietera.
  4. Telefonicznie (CATI) – wyszkolony ankieter zbiera odpowiedzi za pośrednictwem wywiadu telefonicznego. Atutem jest trzymanie się standardowego przebiegu wywiadu oraz zebranie informacji od respondentów z trudno dostępnych miejsc.
  5. Pocztowa – coraz rzadziej wykorzystuje się drogę pocztową, w takim przypadku respondent otrzymuje arkusz pytań wraz z informacjami zwrotu na wskazany adres.
  6. Audytoryjna – przeprowadzana jednocześnie na dużej grupie (przykładowo podczas wystąpienia, w szkole, na uczelni). Zaletą jest obecność ankietera, który może wyjaśnić zawiłości oraz poczucie anonimowości.

Badania jakościowe

Tego typy badania koncentrują się na dogłębnej analizie danego zjawiska. W tym przypadku nie chodzi o uzyskanie konkretnych liczb, a o poznanie opinii i poglądów badanych na dany temat bez narzucania szablonu odpowiedzi. Badania jakościowe stawią pytania jak, dlaczego, co sądzisz.

Techniki badań jakościowych:

  1. Obserwacja – polega na przyglądaniu się jednostce bądź grupie osób w naturalnym środowisku.
  2. Wywiad – technika badania bezpośredniego w celu zdobycia szczegółowych informacji.
  3. Badanie terenowe – forma badania obserwacyjnego, jednak trwająca znacznie dłuższy czas.